Vergewisplicht

INFORMATIE VERGEWISPLICHT

Aanleiding

De aanleiding is de nieuwe Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)  die op 1 januari 2016 in werking is getreden. Uit deze wet vloeit voort dat u als opleider (zorgaanbieder) verplicht bent te controleren of een aios (zorgverlener) geschikt is om zorg te verlenen: de zogenaamde vergewisplicht. We adviseren u om de aios onderstaande vragen te stellen.

  1. Heeft de aios een strafrechtelijk verleden waarvan hij/zij weet of behoort te weten dat het voor de zorgaanbieder van belang is hiervan kennis te hebben?
  2. Is aan de aios ooit een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd waarvan hij/zij weet of behoort te weten dat het voor de zorgaanbieder van belang is hiervan kennis te hebben?
  3. Is de aios ooit in contact geweest met de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het kader van zijn of haar beroepsuitoefening?
  4. Zijn er overige zaken bekend die voor de aios een belemmering (kunnen) zijn bij het verlenen van zorg?