Verpleeghuis

Inleiding

De stage chronische complexe problematiek is om de volgende redenen voor de aanstaande huisarts relevant: Door de vergrijzing in de West-Europese maatschappij en ontwikkelingen in de zorg krijgt de huisarts in toenemende mate te maken met kwetsbare ouderen en de complexe zorg die zij nodig hebben. Huisartsen zullen intensiever gaan samenwerken met specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, en andere zorgverleners die een rol spelen bij het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de chronische en oudere patiënt.

Een stage in een verpleeghuis, op een afdeling of poli geriatrie of in een revalidatiecentrum biedt de aios de gelegenheid zich te bekwamen in het begeleiden van patiënten met complexe problemen , in het managen van somatische en psychische co‐morbiditeit en in het hanteren van polyfarmacie. In deze stage leren aios het werkterrein van de chronische zorg kennen en tevens samen te werken met de professionals op dit terrein.  Het onderwijs op de terugkomdagen sluit aan bij wat in de dagelijkse praktijk tijdens de stage wordt geleerd.

Doelen voor de individuele aios

De aios zal in deze stage de eigen competenties verder ontwikkelen. Deze zijn geformuleerd in de Competentie Beoordeling Lijst (ComBel). Bij aanvang van de stage stelt de aios individuele leerdoelen op, die zij met de stage‐opleider bespreekt. Halverwege en aan het einde van de stage beoordeelt de stage‐opleider het competentieniveau van de aios aan de hand van deze lijst. 

De terugkomdag

De onderwijsprogramma’s die worden aangeboden zijn verdeeld in kern‐ en keuzeprogramma’s. De kern bevat veelvoorkomende complexe problemen bij ouderen, die een essentieel onderdeel van het werkterrein van de huisarts vormen. Daarnaast komen vakoverstijgende onderwerpen zoals ethiek aan bod. 

De kernonderwerpen zijn:

 • dementie
 • angst en depressie bij ouderen
 • delier bij ouderen
 • polyfarmacie bij ouderen
 • ethiek in het verpleeghuis
 • het familiegesprek
 • decubitusbehandeling
 • juridische dilemma’s in de ouderenzorg
 • workshop aanmeten pessaria bij verzakking
 • complexe geriatrische problematiek: casuïstiek
 • ambulante compressietherapie
 • complexe pijnbestrijding en palliatieve sedatie
 • mondzorg bij ouderen
 • zorg voor verstandelijk gehandicapten
 • ouderenmishandeling

 Voorbeelden van keuze‐onderwerpen zijn:

 • M. Parkinson
 • (onder‐)voeding bij ouderen
 • duizeligheid
 • huidaandoeningen bij ouderen
 • vallen en osteoporose
 • polymyalgia reumatica
 • Korsakov
 • longrevalidatie
 • reumatische aandoeningen
 • kleine kwalen bij ouderen

Praktijkopdrachten

Tijdens de stage voert de aios een aantal opdrachten uit op de stageplaats. Deze opdrachten beogen een verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Voorbeelden van een dergelijke opdracht zijn: het door middel van een stappenplan optimaliseren van de medicatie bij een patiënt met polyfarmacie, of het analyseren van een ethisch dilemma bij een oudere patiënt. Naast de presentatie van deze opdrachten werkt de aios een relevant keuzeonderwerp uit als voordracht aan de groep.